พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 238

๑๗ ม.ค.๖๑ กทค.ศทท.ฯ นำเสนอการปฏิบัติงานของ ปทท.๓ ดังนี้
๑. เมื่อ ๑๕ ม.ค.๖๑ ชุดซ่อม ปทท.๓ ตรวจสอบข้อขัดข้องของชุดวิทยุ IP Radio ตราอักษร SAF
สนับสนุนระบบโทรคมนาคมทหารให้กับ รวท.อท. และ วส.๙๓๔ ดำเนินการแก้ไข สามารถสนับสนุน ฯ ได้ตามปกติ
2. เมื่อ ๑๖ ม.ค.๖๑ สน.ทท.เชียงใหม่ และชุดซ่อม ปทท.๓ ส่วนแยกเชียงใหม่ ติดตั้งชุดวิทยุเชื่อมโยง (Rocket M5)
สนับสนุน สนภ.๓ นทพ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ระบบอินทราเน็ท ของ บก.สนภ.๓ นทพ. ให้เร็วขึ้นและมีความเสถียร
ดำเนินการเรียบร้อย ตรวจวัดอัตราการรับส่งข้อมูลฯ ของชุดวิทยุ ได้ 16 Mbps.

610117_1.jpg 610117_2.jpg 610117_3.jpg

610117_4.jpg 610117_5.jpg 610117_6.jpg

610117_7.jpg