พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 246

๑๙ ม.ค.๖๑ พล.ต. ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผอ.ศทส.สส.ทหาร ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศให้ข้าราชการ ศทส.สส.ทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
จำนวน ๑ นาย

610119_1.jpg 610119_2.jpg 610119_3.jpg

610119_4.jpg 610119_5.jpg 610119_6.jpg

610119_7.jpg 610119_8.jpg