เนื้อหาหลัก

๓๑ ม.ค.๖๑ สส.ทหาร จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 

ประกอบด้วย พัน.ส.ฯ ๑๖ นาย ,พัน.ปสอ.ฯ ๓ นาย และ กบก.ฯ ๓ นาย