พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 208

๓๑ ม.ค.๖๑ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ บก.ทท. หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  เรื่อง "การพัฒนาสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ บก.ทท. (Enterprise Architecture)"
วันพุธที่ ๓๑ ม.ค.๖๑ เวลา ๐๗๐๐ - ๑๖๓๐ ณ ห้องประชุม กปท.ศทส.สส.ทหาร ชั้น ๔ บก.ทท.

610131_1.jpg 610131_10.jpg 610131_11.jpg

610131_2.jpg 610131_3.jpg 610131_4.jpg

610131_5.jpg 610131_6.jpg 610131_7.jpg

610131_8.jpg 610131_9.jpg