พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 226

๓๑ ม.ค.๖๑ กทค.ศทท.ฯ นำเสนอการปฏิบัติงานของ ปทท.4 เมื่อ 310940 ม.ค.61 นำโดย หน.ปทท.4, หน.สน.ทท.ค่ายเขตฯ, หน.สน.ทท.ค่ายเทพสตรีฯ
และหน.สน.ทท.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ (ชุดประชาสัมพันธ์ปทท.4 ในหัวข้อ "โทรฟรีทั่วไทย โยงใยทั่วเหล่าทัพ") เข้าพื้นที่ มทบ.42 จว.สงขลา เข้าพบ
พ.อ. ชาคริต หยังหลัง(ตท.35) หน. กกบ.มทบ.42
- นำเสนอข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร/รับทราบทิศทางความต้องการด้านสื่อสาร/รับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย /สานสัมพันธ์ใกล้ชิด หน่วยในพื้นที่
- มทบ.42 มีความต้องการ ขอให้ สส.ทหาร สนับสนุน เลขหมายโทรศัพท์ มิเดียอื่นๆ ใน กอ.ร่วมแข่งขันกีฬา กองท้พบก ณ. ค่ายเสนาณรงค์ ตั้งแต่ 9 มี.ค.61
จนจบภารกิจ

610131_1.jpg 610131_2.jpg 610131_3.jpg