เนื้อหาหลัก

๓๑ ม.ค.๖๑ รอง ผอ.ศทท.ฯ (๑) เป็นผู้แทน จก.สส.ทหารฯ ร่วมงานสวดพระอภิธรรม นางฉลวย บรรจงเพียร มารดา พ.อ.อ. ประสงค์ บรรจงเพียร
ณ ศาลา ๒ วัดนาวง