พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 303

๓๑ ม.ค.๖๑ รอง ผอ.ศทท.ฯ (๑) เป็นผู้แทน จก.สส.ทหารฯ ร่วมงานสวดพระอภิธรรม นางฉลวย บรรจงเพียร มารดา พ.อ.อ. ประสงค์ บรรจงเพียร
ณ ศาลา ๒ วัดนาวง

610131_1.jpg 610131_2.jpg 610131_3.jpg

610131_4.jpg 610131_5.jpg 610131_6.jpg

610131_7.jpg 610131_8.jpg 610131_9.jpg