เนื้อหาหลัก

๔ ก.พ.๖๑ พัน.ปสอ.ฯ ได้จัดกำลังพลทำความสะอาด และรดน้ำต้นไม้บริเวณสวนหย่อม ในพื้นที่รับผิดชอบถนนตรวจการณ์ (Bike lane) บริเวณโดยรอบ
พื้นที่ สส.ทหาร ตามสั่งการของ ผบ.ชา