พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 1162

๓ ก.พ.๖๑ กทค.ศทท.ฯ นำเสนอการปฏิบัติงานของ ปทท.4 ดังนี้

1. เมื่อ 021530 ก.พ.61นำโดย หน.ปทท.4, หน.สน.ทท.ค่ายเขตฯ ,หน.สน.ทท.ค่ายเทพสตรีฯ,หน.สน.ทท.บน.56 
(ชุดประชาสัมพันธ์ ปทท.4 ในหัวข้อ "โทรฟรีทั่วไทย โยงใยทั่วเหล่าทัพ")เข้าพื้นที่ ฟารมตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
คลองหอยโข่ง จว.สงขลาเข้าพบ ร.อ.ศิลปชัย เกื้อวงศ์ น. ประจำเรือนที่ประทับ นำเสนอข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร
/รับทราบทิศทางความต้องการด้านสื่อสาร/รับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย /สานสัมพันธ์ใกล้ชิด หน่วยในพื้นที่
2. เมื่อ 021000 กพ.61 จนท.สน.ทท.ค่ายอิงคยุทธ เข้าสำรวจและทดสอบ internet เพื่อสนับสนุนโทรศัพท์
ให้กับ ชุดทักษิณสัมพันธ์ สามารถรองรับ ip phone ได้ (พื้นที่ติดตั้งอยู่ห่าง จาก ปมโทรคมนาคมทหาร)
3. เมื่อ 021129 ก.พ.61 จนท.สน.ทท.บน.56 สำรวจและทดสอบ internet เพื่อสนับสนุนโทรศัพท์ให้กับ
กองพลพัฒนาที่ 4 สามารถรองรับ ip phoneได้ (เดิมใช้ 5 เลขหมายโดยฝากข่าย สส. ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ กำลังหาแนวทางแก้ไข

610203_1.jpg 610203_2.jpg 610203_3.jpg

610203_4.jpg 610203_5.jpg 610203_6.jpg

610203_7.jpg 610203_8.jpg 610203_9.jpg