เนื้อหาหลัก

๓ ก.พ.๖๑ กบก.ฯ ได้ดำเนินการรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย