พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 3609

๗ ก.พ.๖๑ พัน.ส.ฯ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสหประชาชาติ (UN)และคณะฯ เข้าตรวจสิ่งอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร

ที่จะใช้ในการสนับสนุนภารกิจ ให้กับสหประชาชาติ (UN) ณ แหล่งชุมนุมข้าราชการ สส.ทหาร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

610207_1.jpg 610207_10.jpg 610207_11.jpg

610207_12.jpg 610207_13.jpg 610207_14.jpg

610207_15.jpg 610207_16.jpg 610207_17.jpg

610207_18.jpg 610207_2.jpg 610207_3.jpg

610207_4.jpg 610207_5.jpg 610207_6.jpg

610207_7.jpg 610207_8.jpg 610207_9.jpg