เนื้อหาหลัก

๗ ก.พ.๖๑ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๑๐๐ พล.ต. ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผอ.ศทส.สส.ทหาร ผู้อำนวยการฝึกพร้อมด้วย พ.อ. ทรงคุน พัทศุระพงษ์ ผอ.กฝอ.สส.ทหาร รองผู้อำนวยการฝึก กำลังพล ศทส.สส.ทหาร และ กฝอ.สส.ทหาร นายทหารชั้นยศ พ.อ.(น.๔) ลงมา เข้าร่วมการฝึกบุคคล
ท่าเบื้องต้น ตามคู่มือการฝึก/แบบฝึก ที่ได้รับพระราชทาน ณ อาคาร ๗ ศทส.สส.ทหาร