เนื้อหาหลัก

๖ ก.พ.๖๑ - กซบร.ศทท.ฯ ดำเนินการซ่อมตัดต่อสายใยแก้วนำแสงขนาด 24 Core เส้นทาง บก.ทท.(แจ้งวัฒนะฯ) - ศรภ. ใช้งานได้ปกติเมื่อ 061630 ก.พ.61
- สาเหตุ เกิดจากสายโดนเกี่ยวขาด(ยานพาหนะบรรทุกเครื่องจักรหนักมีความสูงกว่าปกติ) บริเวรสี่เเยกหลักสี่ไอทีสแควร์ ทำให้ะบบ MPLS,C4i,MIS เปลี่ยนไปใช้
เส้นทางสำรองไม่ขาดการติดต่อ ยกเว้นระบบ CATV แฟลตชั้นนายพลฯ และแฟลตวังหิน ที่ผ่านเส้นทางดังกล่าวขัดข้องตั้งแต่เวลา 060600 ก.พ.61
- การแก้ไข วางสายใหม่คร่อมจุดชำรุด ประมาณ 100 เมตร พร้อมติดตั้ง, ตัดต่อแกนใยแก้วนำแสง ภายกล่องพักจุดต่อสายภายนอกจุดเดิมจำนวน 2 จุด