เนื้อหาหลัก

๕ ก.พ.๖๑ สผอ.ฯ นำกำลังพล (บก.สส.ทหาร, กคพ.ฯ, กกบ.ฯ, กบก.ฯ) เข้ารับการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น ตามคู่มือพระราชทาน โดยมี ผอ.สผอ.ฯ กรุณามาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ