เนื้อหาหลัก

๖ –๙ ก.พ.๖๑ สส.ทหาร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการสั่งการและควบคุมร่วม ไทย - สหรัฐฯ ครั้งที่ ๕๔ (CCIB 18 - 1)
เพื่อร่วมหารือถึงการใช้งานระบบสื่อสารและสารสนเทศของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งเป็นไปตามบันทึกความเข้าใจร่วม (MOU)
โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ แหล่งชุมนุมข้าราชการ สส.ทหาร