จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร กองบัญชาการกองซ่อมบำรุง ศทท.สส.ทหาร