จ้างปรับปรุงระบบมัลติมีเดีย ห้องรับรอง ๖๓ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐