เนื้อหาหลัก

ซื้อเครื่องมือเฝ้าตรวจ/ตรวจจับความเคลื่อนไห

Drugs Sensor) ตามแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ซื้อเครื่องมือเฝ้าตรวจ/ตรวจจับความเคลื่อนไหวขบวนการลำเลียงยาเสพติด (Drugs Sensor) ตามแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒