เนื้อหาหลัก

จัดซื้อระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้งในพื้นที่ กองบัญชาการกองทัพไทย และใน กรุงเทพฯ ตามโครงการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I

pdf