เนื้อหาหลัก

จัดซื้อระบบเคเบิลใยแก้วนำแสงพร้อมติดตั้ง ในพื้นที่ต่างจังหวัด ตามโครงการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I

pdf