เนื้อหาหลัก

จัดซื้อระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ และอุปกรณ์ประกอบ ตามโครงการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I

pdf