เนื้อหาหลัก

จัดซื้อชุดวิทยุเชื่อมโยงและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง ตามโครงการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I

pdf