เนื้อหาหลัก

งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งงานจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล กองบัญชาการกองทัพไทย ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

">