จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์ทดสอบสัญญาณและฝึกอบรมเขาหมอน

 

pdf