งานจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือเฝ้าตรวจ/ตรวจจับความเคลื่อนไหวขบวนการลำเลียงยาเสพติด (Drugs Sensor) ตามแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติด                 ในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒งานจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือเฝ้าตรวจ/ตรวจจับความเคลื่อนไหวขบวนการลำเลียงยาเสพติด (Drugs Sensor) ตามแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

images/pdf/Procurement/62/drugs.pdf