จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ 2)-1