จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบควบคุมบังคับบัญชา ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร