จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบของศูนย์คอมพิวเตอร์ บก.ทท.ปี 60 (1 )