เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 3,183,800.-บาท

pdf