จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ ประจำปี 60 จำนวน 21 รายการ