ซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรศัพท์ทหาร โดยวิธีคัดเลือก (ลงวันที่ 14 มิ.ย.61)  วงเงิน 80,000,000.-