เนื้อหาหลัก


        <<ส่วนบังคับบัญชา>>                                                          <<ส่วนเสนาธิการร่วม>>                              


        สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย                              กรมกำลังพลทหาร
        สำนักเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย                                   กรมข่าวทหาร
        สำนักงานจเรทหาร                                                                 กรมยุทธการทหาร
        สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร                                                 กรมส่งกำลังบำรุงทหาร
        สำนักงานพระธรรมนูญทหาร                                                      กรมกิจการพลเรือนทหาร
        สำนักสวัสดิการทหาร                                                               กรมการสื่อสารทหาร
        สำนักยุทธโยธาทหาร                                                                  - ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
        ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง            - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร
                                                                                                    - ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหทาร
                                                                                                สำนักงานปลัดบัญชีทหาร


        <<ส่วนกิจการพิเศษ>>                                                           <<ส่วนปฏิบัติการ>>


        กรมสารบรรณทหาร                                                                 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
        กรมการเงินทหาร                                                                    ศูนย์รักษาความปลอดภัย
        กรมแผนที่ทหาร                                                                     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
        กรมยุทธบริหารทหาร  
          - สำนักงานแพทย์ทหาร                                                                   
        กรมกิจการชายแดนทหาร 


        <<ส่วนการศึกษา>>


        สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
           - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
           - วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
           - ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
           - สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
           - โรงเรียนเตรียมทหาร
           - โรงเรียนช่างฝึมือทหาร