๒ ก.พ.๖๑ ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ บก.ทท., เหล่าทัพ หน่วยงานราชการในพื้นที่ข้างเคียง บริษัท ห้างร้าน เข้าร่วมอวยพร เนื่องใน "วันสถาปนากรม
การสื่อสารทหาร ครบรอบปีที่ ๕๗" โดยมี พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร  ได้ให้การตอนรับและมอบของที่ระลึกให้กับคณะที่มาอวยพรในครั้งนี้ 
ณ บก.กรมการสื่อสารทหาร