๘ ก.พ.๖๑ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับยศข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน ๒ นาย โดยมี หน.นขต.สส.ทหาร เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ 
พิธีจัดขึ้น ณ สนง.จก.สส.ทหาร