๑๖ - ๑๙ ก.พ.๖๑ สส.ทหาร ให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดตั้ง ศูนย์อำนวยการภาคสนามจิตอาสาพัฒนา
ในกิจกรรม" จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ"  โดยจัดให้มีการลงทะเบียนจิตอาสา และพิธีรับผ้าพันคอพร้อมหมวก
ณ บริเวณห้องมุ่งทางธรรมและ ณ บริเวณหน้า บก.สส.ทหาร