๑๘ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ ผอ.สผอ.สส.ทหาร/ผู้แทน จก.สส.ทหาร ได้กรุณาเปิดการประชุมกรอบแนวความคิดในการฝึกร่วมด้าน สื่อสารร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในหัวข้อการประชุมการฝึกแลกเปลี่ยน/ปรับมาตรฐานสื่อสารร่วม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ เม.ย.๖๑ ณ ห้องมุ่งทางธรรม สส.ทหาร เพื่อหารือในการกำหนดแนวคิดการสนับสนุนระบบการสื่อสารให้กับการปฏิบัติการร่วม โดยมีผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และ ผู้แทนหน่วยงานด้านการสื่อสารและสารสนเทศของเหล่าทัพ เข้าร่วมการประชุมฯ