๒๐ เม.ย.๖๑ เวลา ๑๐๐๐ จก.สส.ทหาร ได้กรุณาเข้าร่วมรับฟังการแถลงผลการประชุมกรอบแนวความคิดในการฝึกร่วม ด้านสื่อสารร่วม ในหัวข้อ"การฝึกแลกเปลี่ยน/ปรับมาตรฐานสื่อสารร่วม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จากผู้แทนที่เกี่ยวข้องด้านโทรคมนาคม ของ กห. ส่วนราชการ    บก.ทท. และเหล่าทัพ
และกรุณาเป็นประธานในพิธีปิด โดยมี รอง จก.สส.ทหาร (๒) หน.นขต.สส.ทหาร และ ข้าราชการ สส.ทหาร เข้าร่วมพิธีด้วย ณ ห้องมุ่งทางธรรม บก.สส.ทหาร