๓ มิ..๖๑ จก.สส.ทหาร พร้อมด้วย หน.นขต.สส.ทหาร เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ  พล..ภูดิท วีระศักดิ์ อดีต จก.สส.ทหาร 
 วัดธาตุทอง พระอารามหลวง