กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครัวทหารกองประจำการ กองบัญชาการกองทัพไทย   ...

อ่านต่อ

วีดิทัศน์ แนะนำหน่วย กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย

อ่านต่อ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองต้นแบบ (คลองตาอูฐ)

อ่านต่อ

การฝึกชุด ตอน หมวด  ...

อ่านต่อ

ปฏิบัติการสื่อสารยุทธวิธี(ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)ครั้ง๒/๒๕๖๓ ...

อ่านต่อ

กำลังเปิดรับสมัคร... หลักสูตรตามแนวทางสายวิทยาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนายทหารชั้นประทวนชั้นต้น สายวิทยาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ...

อ่านต่อ

314x80 px  314x80 px  314x80 px

314x80 px 314x80 px

small title procurement

   24 มิ.ย.63 กำลังพลศูนย์การโทรคมนาคมทหาร ทำกิจกรรม Big Cleaning Day 

 เมื่อ 241000 มิ.ย.63 จก.สส.ทหาร และคณะ ได้กรุณาตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ของกำลังพลศูนย์การโทรคมนาคมทหาร  ณ พื้นที่ ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร (อาคารศูนย์การโทรคมนาคมทหาร , กองซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวก และ MTC) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี