183 กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02 5655200

 

แผนที่ สส.ทหาร 4