กิจกรรมด้านปฏิบัติการ

3.jpg5.jpg4.jpg

การฝึกชุด ตอน หมวด 

IMG_8092.JPG

ปฏิบัติการสื่อสารยุทธวิธี(ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)ครั้ง๒/๒๕๖๓

   24 มิ.ย.63 กำลังพลศูนย์การโทรคมนาคมทหาร ทำกิจกรรม Big Cleaning Day