กิจกรรมด้านปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส่วนราชการขึ้นตรง กรมการสื่อสารทหาร ร่วมกันทำความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอุณหภูมิ (Filter Air) ที่ติดตั้งใช้งานประจำพื้นที่สำนักงานของหน่วยตามวงรอบ เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เเละเป็นตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงานภาครัฐ

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ กองวิทยาการ สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ของ กรมการสื่อสารทหาร ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมี พลตรี สุรพล  ผลพูล ผู้อำนวยการสำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร เป็นประธาน 

เมื่อวันที่​ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๙๓๐ กองการสื่อสาร สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร จัดเจ้าหน้าที่เข้าอำนวยการการบันทึกภาพและถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ในการสนับสนุนพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, โรงเรียนนายเรือ, โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ,วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 

เมื่อวันที่ ๑๘  เมษายน ๒๕๖๕ ฝ่ายสื่อสาร ที่บัญชาการ ศูนย์บัญชาการทางทหาร ดำเนินการเปิดอบรมการใช้งาน RTARF Chat (Mattermost) ให้กับกำลังพลของ หน่วยขึ้นตรง ที่บัญชาการ ศูนย์บัญชาการทางทหาร ณ ห้องฝึกอบรม กองฝึกอบรม กรมการสื่อสารทหาร ชั้น ๒ อาคาร ๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี นาวาเอก เกียรติพงศ์ ศรีโสภา หัวหน้าส่วนอำนวยการ ฝ่ายสื่อสาร ที่บัญชาการ ศูนย์บัญชาการทางทหาร เป็นประธาน

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ กองนโยบายและแผน สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล กองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ณ ห้องมุ่งทางธรรม กรมการสื่อสารทหาร โดยมี พลโท ชาญวิทย์  ภัสสรโยธิน เจ้ากรมการสื่อสารทหาร/ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานเขตดอนเมือง ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ภายในพื้นที่แหล่งชุมนุมข้าราชการ และภายในอาคารโดยรอบ หลังจากเสร็จภารกิจการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๕
ณ แหล่งชุมนุมข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ กรมการสื่อสารทหาร สนับสนุนสถานที่ ให้กับสำนักงานเขตดอนเมือง ใช้ในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ แหล่งชุมนุมข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ พลโท ชาญวิทย์ ภัสสรโยธิน เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานพิธี วันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ ๖๐ กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย กรมการสื่อสารทหาร ณ กองบังคับการ กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ กรมการสื่อสารทหาร จัดการอภิปราย เรื่อง อนาคตระบบสื่อสารและสารสนเทศทางทหารของกองทัพไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงานสื่อสารและสารสนเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ ได้มีโอกาสหารือและแลกเปลี่ยนแนวความคิด Multi-Domain และการพัฒนาระบบสื่อสารสารสนเทศทางทหารรองรับ ผู้เข้าร่วมรับฟังประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยและผู้แทนหน่วย ด้านสื่อสาร สารสนเทศ ไซเบอร์ และกิจการอวกาศ จาก สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ., กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม, ส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ ณ โรงแรม ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ  โดยมี  พลโท ชาญวิทย์ ภัสสรโยธิน เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธาน

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ กรมการสื่อสารทหาร จัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น ๔ อาคาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลเอก ณตฐพล  บุญงาม เสนาธิการทหาร/ประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมฯ 

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ กองวิทยาการ สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร จัดการสัมมนางานตามภารกิจ เรื่อง “ทบทวนหลักนิยมการปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย ด้านสื่อสารร่วมเพื่อรองรับการเป็น Digital HQ และ Smart HQ” ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมี พลโท ชาญวิทย์  ภัสสรโยธิน เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ได้กรุณาร่วมฟังการแถลงผล ผ่านระบบการประชุม RTARF Meeting

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย  กรมการสื่อสารทหาร ฝึกเดินทางไกลและพักแรม และการฝึกยิงปืน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก