กิจกรรมด้านปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน  ๒๕๖๕ กองวิทยาการ สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ และเพิ่มพูนความรู้สายวิทยาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ห้องสมุด กรมการสื่อสารทหาร โดยมี พันเอก จิรายุ ศรีแกล้ว รองผู้อำนวยการสำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร/หัวหน้าคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุมฯ

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕  กองกำลังพล กรมการสื่อสารทหาร จัดประชุมเพื่อรับทราบการเตรียมการรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๒  ณ ห้องมุ่งทางธรรม อาคารกองบังคับการกรมการสื่อสารทหาร โดยมี พลตรี สุรพล ผลพูล ผู้อำนวยการสำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร เป็นประธาน

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕  กองการสื่อสาร สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร จัดการประชุมหารือเพื่อพิจารณาดำเนินการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหารในพื้นที่ทางทะเล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กองทัพเรือ ร่วมกับผู้แทน กรมยุทการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย, กรมยุทธการทหารเรือ และ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ, ณ ห้องรับรอง ๓ อาคารกองบังคับการ กรมการสื่อสารมหาร โดยมี พลตรี สิทธา มหาสันทนะ รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธาน

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ กองนโยบายและแผน สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร จัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ ๖/๖๕ ณ ห้องประชุม กองบัญชากองทัพไทย ชั้น ๔ อาคาร ๑  โดยมี พลเอก ณตฐพล บุญงาม เสนาธิการทหาร/ประธานกรรมการฯ เป็นประธาน

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ พลโทชาญวิทย์  ภัสสรโยธิน เจ้ากรมการสื่อสารทหาร และคณะ เข้าเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีทางด้านการทหารและความมั่นคง ในงาน Defense & Security 2022 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ – ๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรมการสื่อสารทหาร ให้การต้อนรับ พลเรือโท ศิริชัย กาญจนบดี เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร พร้อมคณะฯ ในการเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่จะก่อสร้างจุดรวบรวมขยะพื้นที่ส่วนราชการและพื้นที่บ้านพักสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทยพื้นที่ทุ่งสีกัน

เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการสื่อสารทหาร จัดชุดปฏิบัติการติดตั้งวิทยุและดำเนินการทดสอบการใช้งานระบบวิทยุมือสื่อสารแบบดิจิทัล (MOTOTRBO)  และแนะนำการปรนนิบัติบำรุงให้กับเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา และ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ พลอากาศตรี อาทิตย์  อู่วิเชียร รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธาน การประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบสารรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) และปัญหาข้อขัดข้องในการใช้งาน ณ ห้องมุ่งทางธรรม อาคารกองบังคับการ กรมการสื่อสารทหาร

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  พลโท ชาญวิทย์  ภัสสรโยธิน เจ้ากรมการสื่อสารทหาร กรุณาเป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมการสื่อสารทหาร ครั้งที่ ๙/๖๕ และมอบรางวัลกิจกรรมแข่งขันการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “มุ่งมั่น ตั้งใจ และเสียสละ”  ณ ห้องมุ่งทางธรรม อาคารกองบังคับการ กรมการสื่อสารทหาร

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ กองนโยบายและแผน สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร จัดประชุมติดตามผลการดำเนินการในปี ๒๕๖๕ และเสนอกรอบแนวความคิดในการพัฒนาองค์การ ตามกรอบ DGRF เพื่อเตรียมชี้แจง คกท.บก.ทท. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ณ ห้องมุ่งทางธรรม กรมการสื่อสารทหาร โดยมี พลโท ชาญวิทย์  ภัสสรโยธิน เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธาน

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ พันเอก จิรายุ ศรีแกล้ว รองผู้อำนวยการสำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร และคณะกรรมการตรวจการฝึก กรมการสื่อสารทหาร เดินทางตรวจการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูงระดับกองพัน (ภาคสนาม) ของ กองพันปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ กรมการสื่อสารทหาร ณ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ กองนโยบายและแผน สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร จัดการอบรมการลงข้อมูล Application My Signal  ณ ห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร