กิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองต้นแบบ (คลองตาอูฐ)