กิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กองพันปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์  กรมการสื่อสารทหาร จัดกำลังสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดบริการประชาชนแบบเคลื่อนที่ ดำเนินการส่งอาหารกล่อง ถุงยังชีพ และยาสามัญประจำบ้าน บริเวณชุมชนของเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กองพันปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์  กรมการสื่อสารทหาร จัดกำลังสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดบริการประชาชนแบบเคลื่อนที่ ดำเนินการส่งอาหารกล่อง ถุงยังชีพ และยาสามัญประจำบ้าน บริเวณชุมชนของเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรมการสื่อสารทหาร ฝ่ายสื่อสาร ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) จัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่พลขับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค สนับสนุน  ในการตรวจคัดกรองเชิงรุกสำหรับผู้เข้าร่วมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลเเรกนาขัวญ ณ จุดคัดกรองมณฑลท้องพิธีสนามหลวง

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กองพันปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์  กรมการสื่อสารทหาร จัดกำลังสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดบริการประชาชนแบบเคลื่อนที่ ดำเนินการส่งอาหารกล่อง ถุงยังชีพ และยาสามัญประจำบ้าน บริเวณชุมชนของเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๑ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กองพันปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์  กรมการสื่อสารทหาร จัดกำลังสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดบริการประชาชนแบบเคลื่อนที่ ดำเนินการส่งอาหารกล่อง ถุงยังชีพ และยาสามัญประจำบ้าน บริเวณชุมชนของเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรมการสื่อสารทหาร ฝ่ายสื่อสาร ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) จัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่พลขับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค สนับสนุน  ในการตรวจคัดกรองเชิงรุกสำหรับผู้เข้าร่วมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลเเรกนาจวัญ ณ จุดคัดกรองมณฑลท้องสนามหลวง

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  กรมการสื่อสารทหาร ฝ่ายสื่อสาร ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) จัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ รับลงทะเบียน รายงานผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา สนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กองพันปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์  กรมการสื่อสารทหาร จัดกำลังสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดบริการประชาชนแบบเคลื่อนที่ ดำเนินการส่งอาหารกล่อง ถุงยังชีพ และยาสามัญประจำบ้าน บริเวณชุมชนของเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรมการสื่อสารทหาร ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลศิริราช รวมทั้งหมด ๔๐ นาย สามารถบริจาคโลหิตได้ ๑๕ นาย ได้ปริมาณโลหิต ๖,๗๕๐ มิลลิลิตร

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  กรมการสื่อสารทหาร ฝ่ายสื่อสาร ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) จัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ รับลงทะเบียน รายงานผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา สนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กองพันปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์  กรมการสื่อสารทหาร จัดกำลังสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดบริการประชาชนแบบเคลื่อนที่ ดำเนินการส่งอาหารกล่อง ถุงยังชีพ และยาสามัญประจำบ้าน บริเวณชุมชนของเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กองพันปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์  กรมการสื่อสารทหาร จัดกำลังสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดบริการประชาชนแบบเคลื่อนที่ ดำเนินการส่งอาหารกล่อง ถุงยังชีพ และยาสามัญประจำบ้าน บริเวณชุมชนของเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร