กิจกรรมด้านกำลังพล

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการสื่อสารทหาร จัดรถประชาสัมพันธ์ โครงการบ้านพักปลอดภัยห่างไกลไข้เลือดออก ซึ่งเป็นกิจกรรมของชมรมแม่บ้าน กรมการสื่อสารทหาร จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับกำลังพลและครอบครัว ที่พักอาศัยในพื้นที่บ้านพักสวัสดิการ รับทราบถึงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีอัตราเพิ่มขึ้น เเละกำหนดการจัดกิจกรรมฉีดพ่นกำจัดยุงลายและลูกน้ำยุงลาย ซึ่งจะจัดขึ้นในห้วงวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณสนามเด็กเล่นบ้านพักเเถว ๔
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการสื่อสารทหาร จัดรถประชาสัมพันธ์ โครงการบ้านพักปลอดภัยห่างไกลไข้เลือดออก ซึ่งเป็นกิจกรรมของชมรมแม่บ้าน กรมการสื่อสารทหาร จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับกำลังพลและครอบครัว ที่พักอาศัยในพื้นที่บ้านพักสวัสดิการ รับทราบถึงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีอัตราเพิ่มขึ้น เเละกำหนดการจัดกิจกรรมฉีดพ่นกำจัดยุงลายและลูกน้ำยุงลาย ซึ่งจะจัดขึ้นในห้วงวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณสนามเด็กเล่นบ้านพักเเถว ๔

เนื่องด้วย กรมการสื่อสารทหาร จะดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขยายเส้นทางถนนตรวจการณ์ (สวนสุขภาพ Bike lane) บริเวณหน้าบ้านพักแถว ๑ ซึ่งเป็นสถานที่ออกกำลังกายของกำลังพลและครอบครัวข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย รวมถึงประชาชนพื้นที่ข้างเคียง

ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อเเจ้งปิดการใช้บริการ เเละปิดเส้นทางที่ดำเนินการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการสื่อสารทหาร จัดรถประชาสัมพันธ์ โครงการบ้านพักปลอดภัยห่างไกลไข้เลือดออก ซึ่งเป็นกิจกรรมของชมรมแม่บ้าน กรมการสื่อสารทหาร จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับกำลังพลและครอบครัว ที่พักอาศัยในพื้นที่บ้านพักสวัสดิการ รับทราบถึงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีอัตราเพิ่มขึ้น เเละกำหนดการจัดกิจกรรมฉีดพ่นกำจัดยุงลายและลูกน้ำยุงลาย ซึ่งจะจัดขึ้นในห้วงวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณสนามเด็กเล่นบ้านพักเเถว ๔

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พันเอก สุปิยะ น้อยอินทร์วงศ์ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการสื่อสารทหาร พบปะและให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ณ อาคารกองบังคับการ กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการสื่อสารทหาร

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ กองกำลังพล กรมการสื่อสารทหาร ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบวินัย ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ อาทิ การแต่งกาย ทรงผม การปฏิบัติราชการ และการขับขี่ยานพาหนะ จำนวน ๖๔ นาย ณ ห้องรวมพล อาคารกองบังคับการ  กรมการสื่อสารทหาร

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ พันเอก สุปิยะ น้อยอินทร์วงศ์ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ แสดงความยินดีแก่ทหารกองประจำการ สังกัด กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน ๒ นาย ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้ในโรงเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วย สมควรแก่การยกย่อง โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงและกำลังพลของหน่วย ร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ ลานรวมพล อาคารกองบังคับการกองพันทหารสื่อสรกองบัญชาการกองทัพไทย 

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐๐๐ ชมรมแม่บ้าน กรมการสื่อสารทหาร จัดพิธีเปิดร้าน My Signal J6 ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายเครื่องดื่มราคาสวัสดิการ และอาหารว่างจากฝีมือกำลังพลและครอบครัว โดยเรียนเชิญ คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีฯ และเชิญสมาชิกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธีฯ

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ พลโท ชาญวิทย์  ภัสสรโยธิน เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานมอบวัสดุสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมการสื่อสารทหาร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กำลังพลในสังกัด ซึ่งชุดวัสดุนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กรุณามอบให้ส่วนราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย แจกจ่ายให้กำลังพลประกอบด้วย ชุดตรวจ ATK, หน้ากากอนามัย, สเปรย์ฆ่าเชื้อ, ยาฟ้าทะลายโจร

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ พลโท ชาญวิทย์  ภัสสรโยธิน เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร, พิธีสรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ของกรมการสื่อสารทหาร ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และความเป็นสิริมงคล โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง, กำลังพล และชมรมแม่บ้าน กรมการสื่อสารทหาร เข้าร่วมในพิธีภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ณ บริเวณลานเสาธง อาคารกองบังคับการ กรมการสื่อสารทหาร

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ พลโท ชาญวิทย์  ภัสสรโยธิน เจ้ากรมการสื่อสารทหาร และคุณนลิน  ภัสสรโยธิน ประธานชมรมแม่บ้านกรมการสื่อสารทหาร มอบสิ่งของเยี่ยมบำรุงขวัญครอบครัวกำลังพลที่เป็นผู้สูงอายุ และเป็นผู้ป่วยติดเตียง สังกัด กรมการสื่อสารทหาร จำนวน ๒๒ ครอบครัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารกองบังคับการ กรมการสื่อสารทหาร

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร ประกอบพิธี รับ-ส่งหน้าที่ และส่งมอบการบังคับบัญชา ผู้อำนวยการสำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร ระหว่าง พลตรี สิทธา  มหาสันทนะ (ท่านเดิม) และ พลตรี สุรพล  ผลพูล (ท่านใหม่) โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงและกำลังพลสำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสำนักแผนอำนวยการสื่อสาร