กิจกรรมด้านการศึกษา

เมื่อ ๑๒๑๑๐๐ พ.ค.๖๕ กฝอ.สส.ทหาร ดำเนินการปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการจัดทำคลังข้อมูลสำหรับภารกิจทางทหาร รองรับ Big Data ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ โดยมี ผอ.ศทส.สส.ทหาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กฝอ.ฯ ตึก ๗ ชั้น ๔

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กองฝึกอบรม กรมการสื่อสารทหาร ดำเนินการเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการจัดทำคลังข้อมูลสำหรับภารกิจทางทหาร รองรับ Big Data ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ โดยมี พลอากาศตรี ดิเรก  อารีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กองฝึกอบรม อาคาร ๗ ชั้น ๔ กองบัญชาการกองทัพไทย (เเจ้งวัฒนะ)

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ กองฝึกอบรม กรมการสื่อสารทหาร ดำเนินการปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนายทหารประทวนสายวิทยาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารทนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ โดยมี พลอากาศตรี อาทิตย์  อู่วิเชียร รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธาน ณ ห้องฝึกอบรม ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร ชั้น ๒ 

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองฝึกอบรม กรมการสื่อสารทหาร ดำเนินการเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการปรนนิบัติและซ่อมบำรุง ระบบสื่อสารผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ โดยมี พลตรี ศุภกฤษฎ์  กฤษณีไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์การโทรคมนาคมทหาร เป็นประธาน ณ ห้องฝึกอบรม ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร ชั้น ๒

เมื่อ ๑๘๐๙๐๐ เม.ย.๖๕ กฝอ.สส.ทหาร ดำเนินการเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการปรนนิบัติและซ่อมบำรุง
ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ
โดยมี ผอ ศทท.สส.ทหาร เป็นประธาน ณ ห้องฝึกอบรม ศทท.สส.ทหาร ชั้น ๒

หลักสูตรตามแนวทางสายวิทยาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๕

หลักสูตรนายทหารชั้นประทวนชั้นต้น สายวิทยาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๘ เม.ย.๖๕ คำสั่งเปิดหลักสูตร  คลิก....
หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตร สายวิทยาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระหว่างวันที่ ๑๘ พ.ค. - ๒๕ ก.ค.๖๕

หลักสูตรด้านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรการปรนนิบัติบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคมทหาร ระหว่างวันที่ ๒๔ ม.ค. - ๒๘ มี.ค.๖๕ คำสั่งเปิดหลักสูตร  คลิก....
หลักสูตรการปรนนิบัติและซ่อมบำรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระหว่างวันที่ ๑ ก.พ. - ๒๒ ก.พ.๖๕ คำสั่งเปิดหลักสูตร  คลิก....
หลักสูตรการปรนนิบัติและซ่อมบำรุงระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ระหว่างวันที่ ๑๘ เม.ย. - ๓๑ พ.ค.๖๕ คำสั่งเปิดหลักสูตร  คลิก...
หลักสูตรการปรนนิบัติและซ่อมบำรุงระบบสื่อสารผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสง ระหว่างวันที่ ๒๐ เม.ย. - ๑ ก.ค.๖๕  คลิก....

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรเทคนิคการสร้างเอกสารทางราชการขั้นสูง ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๔ ม.ค.๖๕ คำสั่งเปิดหลักสูตร คลิก....
หลักสูตรการปรนนิบัติบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบเครือข่าย ระหว่างวันที่ ๒๑ ก.พ. - ๔ มี.ค.๖๕ คำสั่งเปิดหลักสูตร คลิก....
หลักสูตรนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ มี.ค.๖๕ คำสั่งเปิดหลักสูตร  คลิก....
หลักสูตรการจัดทำคลังข้อมูลสำหรับภารกิจทางทหาร รองรับ Big Data ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ พ.ค.๖๕
หลักสูตรโปรแกรมสำหรับช่วยในการปฏิบัติราชการที่สำคัญของ บก.ทท. ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ พ.ค.๖๕
หลักสูตรการใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลภายในองค์กร ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ พ.ค.๖๕
หลักสูตรการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๗ มิ.ย.๖๕
หลักสูตรการสร้างตัวแบบกระบวนงานเพื่องานสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ระหว่างวันที่ ๒๗ มิ.ย. - ๑ ก.ค.๖๕
หลักสูตรการสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๙ ส.ค.๖๕


สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมติดต่อได้ที่ กองฝึกอบรม กรมการสื่อสารทหาร

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พลโท ชาญวิทย์ ภัสสรโยธิน เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานพิธี รับมอบต้นกล้าโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย