กิจกรรมด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕  กรมการสื่อสารทหาร ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมในงานสัมมนาและชมนิทรรศการ Byond Mobile Asia 2022 ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับการใช้เทคโนโลยี 5G ของบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ณ Samyan Mitrtown (สามย่าน มิตรทาวน์) บูธ C5 

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการสื่อสารทหาร นำทหารกองประจำการผลัดปลดประจำการ จำนวน ๓๐ นาย เดินทางเพื่อศึกษาดูงาน ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

เมื่อ ๒๙๑๑๐๐ ส.ค.๖๕ กฝอ.สส.ทหาร ดำเนินการปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
โดยมี รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร เป็นประธาน ณ ฝึกอบรม กฝอ.ฯ อาคาร ๔ ชั้น ๒ บก.ทท.

เมื่อ ๐๑๐๙๐๐ ส.ค.๖๕ กฝอ.สส.ทหาร ดำเนินการเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
โดยมี ผอ.ศทส.สส.ทหาร เป็นประธาน ณ ฝึกอบรม กฝอ.ฯ อาคาร ๔ ชั้น ๒ บก.ทท.

เมื่อ ๒๕๑๑๐๐ ก.ค.๖๕ กฝอ.สส.ทหาร ดำเนินการปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตร สายวิทยาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมี รอง ผอ.ศทท.สส.ทหาร เป็นประธาน ณ ห้องอบรม ศทท.ฯ ชั้น ๒

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  กองกำลังพล กรมการสื่อสารทหาร จัดการอบรมการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ในขั้นตอนของผู้ร่างหนังสือให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนงานธุรการของหน่วย ณ ห้องมุ่งทางธรรม อาคารกองบังคับการ กรมการสื่อสารทหาร

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕  สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร จัดการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลองค์กร (ECM : Enterprise Content Management) ให้กับผู้แทนส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย (ระดับ Admin ของหน่วย) ณ ห้องเรียนกองฝึกอบรมกรมการสื่อสารทหาร อาคาร ๔ ชั้น ๒ กองบัญชาการกองทัพไทย (พื้นที่แจ้งวัฒนะ) โดยมี พลตรี สุรพล  ผลพูล ผู้อำนวยการสำนักแผนและอำนวยการสื่อสารร เป็นประธาน 

เมื่อวันที่  ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕  กองฝึกอบรม กรมการสื่อสารทหาร ดำเนินการปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการปรนนิบัติและซ่อมบำรุงระบบสื่อสารผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมี  พลตรี ศุภกฤษฎิ์ กฤษณีไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์การโทรคมนาคมทหาร เป็นประธาน ณ ห้องอบรม อาคารศูนย์การโทรคมนาคมทหาร ชั้น ๒ 

เมื่อ ๐๑๑๑๐๐ ก.ค.๖๕ กฝอ.สส.ทหาร ดำเนินการปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างตัวแบบกระบวนงานเพื่องานสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมี ผอ.ศทส.สส.ทหาร เป็นประธาน ณ ห้องฝึกอบรม กฝอ.ฯ อาคาร ๔ ชั้น ๒ บก.ทท.

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ กองวิทยาการ สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร ได้จัดการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรสายวิทยาการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ห้องสมุด กรมการสื่อสารทหาร โดยมี พันเอก จิรายุ  ศรีแกล้ว รองผู้อำนวยการสำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร เป็นประธานฯ

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ กองฝึกอบรม กรมการสื่อสารทหาร ดำเนินการเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างตัวแบบกระบวนงานเพื่องานสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมี รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร เป็นประธาน ณ ฝึกอบรม กองฝึกอบรม อาคาร ๔ ชั้น ๒ กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ)

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ พันเอก จิรายุ ศรีแกล้ว รองผู้อำนวยการสำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมด้วยคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและดูงานการฝึกภาคกองร้อยในที่ตั้ง ของ กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕