กิจกรรมด้านการศึกษา

กำลังเปิดรับสมัคร...

หลักสูตรตามแนวทางสายวิทยาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรนายทหารชั้นประทวนชั้นต้น สายวิทยาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ก.พ. - พ.ค.64) (11 สัปดาห์)
หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตร สายวิทยาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ค. - ส.ค.64) (14 สัปดาห์)