กิจกรรมด้านความร่วมมือทั้งในและนอกประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการสั่งการและควบคุมร่วมฝ่ายไทย (CCIB) ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทยและผู้แทนเหล่าทัพได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสั่งการและควบคุมร่วมไทย - สหรัฐฯ ครั้งที่ ๖๓ (CCIB 22-2)ณ USINDOPACOM HQ มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี พลตรี สุรพล  ผลพูล ผู้อำนวยการสำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานการประชุมร่วม

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ พลตรี สุรพล ผลพูล ผู้อำนวยการสำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร เป็นผู้แทน เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เข้าร่วมพิธีประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัลการประกวดโครงการประกวดภาพวาด หัวข้อ กองทัพไทย ถวายงานสืบสาน โครงการ พระพันปีหลวง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ กองนโยบายและแผน สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร ได้เชิญคณะกรรมการสั่งการและควบคุมร่วม (Command and Control Interoperability Board : CCIB) เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการก่อนเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๖๓ (CCIB 22-2) ณ ห้องมุ่งทางธรรม อาคารกองบังคับการกรมการสื่อสารทหาร โดยมี พลตรี สิทธา มหาสันทนะ รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธาน

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้แทน กรมการสื่อสารทหาร ได้เข้าร่วมการประชุมจัดกำลังป้องกันชายแดน ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) โดยมี เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เป็นประธาน

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พลตรี สุรพล  ผลพูล ผู้อำนวยการสำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร เป็นผู้แทน กรมการสื่อสารทหาร เข้าร่วมงาน Crimson Viper 2022 ซึ่งจัดโดย กระทรวงกลาโหม, กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม และ U.S. Indo-Pacific Command Science and Technology Office ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กองนโยบายและแผน สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหารจัดการประชุมเพื่อหารือและวางแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร กองบัญชาการกองทัพไทย ตามกรอบการประเมินระดับความพร้อม (DGRF) ณ ห้องมุ่งทางธรรม โดยมี พลตรี สุรพล  ผลพูล ผู้อำนวยการสำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร เป็นประธาน 

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร จัดประชุมชี้แจงขีดความสามารถและสาธิตการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลองค์กร (ECM) ให้กับส่วนราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องมุ่งทางธรรม โดยมี พลโท ชาญวิทย์  ภัสสรโยธิน เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธาน

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  กองนโยบายและแผน สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร จัดการประชุมเพื่อตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องมุ่งทางธรรม โดยมี พันเอก สุรพล  ผลพูล ผู้อำนวยการสำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร เป็นประธาน

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ กองนโยบายและแผน สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร จัดประชุมทบทวนการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อการขับเคลื่อน กองบัญชาการกองทัพไทย ไปสู่ DIGITAL HQ ณ ห้องมุ่งทางธรรม โดยมี พลโท ชาญวิทย์  ภัสสรโยธิน เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธาน

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร จัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document).ให้กับผู้ดูแลระบบฯ (Admin) ของแต่ละส่วนราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องประชุม กองพัฒนาระบบงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร อาคาร ๗ ชั้น ๕

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ กองนโยบายและแผน สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร ได้จัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น ๔ อาคาร อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลเอก ณตพล บุญงาม เสนาธิการทหาร/ประธานกรรมการฯ เป็นประธาน

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กองวิทยาการ สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสารสนเทศ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็น  Digital HQ และ Smart HQ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมี พลตรี สุรพล  ผลพูล ผู้อำนวยการสำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร เป็นประธาน มีหัวข้อบรรยาย ดังนี้

๑. เรื่อง เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและ Digital Transformation, เทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัย (security) ที่นำมาใช้สำหรับการส่งข้อมูลด้านความมั่นคงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย, Digital Security for Government Executive และ Cyber Security Fundamentals โดย คุณ สุรเชษฐ์ ศรีพลกรัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

๒. เรื่อง อนาคตของศูนย์คอมพิวเตอร์ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อก้าวไปสู่ Digital HQ และ Smart HQ โดย นาวาอากาศเอก ธรรมนาถ  จีรวรางกูร