กิจกรรมด้านความร่วมมือทั้งในและนอกประเทศ

 

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ กรมการสื่อสารทหาร จัดการประชุมคณะกรรมการสั่งการและควบคุมร่วมไทย – สหรัฐฯ ครั้งที่ ๖๒ (CCIB 22-1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Microsoft Teams) ณ ห้องมุ่งทางธรรม กรมการสื่อสารทหาร โดยมี ผู้อำนวยการสำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร/ประธานกรรมการฯ เป็นประธาน 

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ กรมการสื่อสารทหาร ได้เชิญประธานและเลขาคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กองบัญชาการกองทัพไทย หมวด ๑ – ๖ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลจาก คุณ ไอรดา  เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล และ คุณ ชรินทร์  ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ณ ห้องมุ่งทางธรรม กรมการสื่อสารทหาร โดยมี พลโท ชาญวิทย์  ภัสสรโยธิน เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธาน