รูป_ผบ.ชา_สส.ทหาร1.jpg

ติดต่อสำนักงานผู้บังคับบัญชา

สน.จก.สส.ทหาร                 โทร. ๐ ๒๕๖๕ ๕๔๘๓

สน.รอง จก.สส.ทหาร (๑)     โทร. ๐ ๒๕๖๕ ๕๔๙๒

สน.รอง จก.สส.ทหาร (๒)     โทร. ๐ ๒๕๖๕ ๕๔๖๐