เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  กรมการสื่อสารทหาร ฝ่ายสื่อสาร ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) จัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ รับลงทะเบียน รายงานผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา สนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร