เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรมการสื่อสารทหาร ฝ่ายสื่อสาร ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) จัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่พลขับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค สนับสนุน  ในการตรวจคัดกรองเชิงรุกสำหรับผู้เข้าร่วมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลเเรกนาขัวญ ณ จุดคัดกรองมณฑลท้องพิธีสนามหลวง